Derecho Catalán
  Revista para el Análisis del Derecho Nº4 2019   ISSN 1698-739X Contactar Inicio Abogares
  Dirección: Joan Egea Fernández, Josep Ferrer Riba   Coordinación: Albert Lamarca i Marquès
   
  Actualidad   Los más leídos / Todos / Esta edición 4.19 / Histórico
 
3.13  
Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (octubre-novembre 2012)
Miriam Anderson 19/07/2013

Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 10 d’octubre i de 28 i 29 de novembre de 2012

Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de 10 d’octubre de 2012 (la propietat horitzontal com a règim imperatiu quan els elements que se segreguen comparteixen amb l’edifici molt més que el sòl o les parets mitgeres), 28 de novembre de 2012 (establiment d’una prohibició de disposar sobre béns propis) i 29 de novembre 2012 (la impugnació d’una qualificació positiva no té cabuda al recurs governatiu).

Descargar PDF (ca)  / Enviar

2.13  
Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (juny-juliol 2012)
Miriam Anderson 25/04/2013

Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 29 de juny i de 19 i 26 de juliol de 2012

Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de 29 de juny de 2012 (manca d’exoneració expressa de la necessitat de cèdula d’habitabilitat en la transmissió d’un habitatge usat), 19 de juliol de 2012 (denegació d’inscripció de la renúncia a quota indivisa en comunitat ordinària) i 26 de juliol 2012 (dret aplicable a la renúncia d’un fideïcomissari de residu i conseqüències de la renúncia).

Descargar PDF (ca)  / Enviar

 
 
2.13  
La successió intestada dels parents col·laterals al Codi civil de Catalunya
Jaume Tarabal Bosch 25/04/2013

En aquest treball s’estudia la regulació catalana de la successió intestada dels parents col·laterals (arts. 442-9 a 442-11 CCCat), tenint ben present que és fruit d’una tensa evolució. L’objectiu és justificar-ne les peculiaritats, resoldre’n les dificultats interpretatives i valorar les opcions de política jurídica que se’n trasllueixen.

Descargar PDF (ca)  / Enviar

2.13  
L’aplicació del dret supletori i la regulació de la prescripció en el Codi civil de Catalunya
Santiago Espiau Espiau 25/04/2013

El present treball estudia la jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya constituïda per les sentències de 26 de maig i de 12 de setembre de 2011. Coincideix amb la tesi d'aquestes sentències que l'aplicació de la regulació catalana en matèria de prescripció no exigeix que la institució que origina les pretensions susceptibles de prescripció estigui regulada pel dret civil català i proporciona arguments que la reforcen. En canvi, critica raonadament la tesi d'aquestes mateixes sentències segons la qual l'aplicació supletòria de les disposicions del Codi civil català, com a dret comú, solament procedeix respecte de les normes del dret propi de Catalunya. La conclusió a la qual arriba el treball és que aquestes disposicions –i, entre aquestes, les que regulen la prescripció– s'apliquen supletòriament a qualsevol llei –estatal o catalana, de dret públic o de dret privat¬– aplicable a Catalunya que precisi recórrer al dret comú per integrar o completar el seu contingut.

Descargar PDF (ca)  / Enviar

 
 
1.13  
Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (abril 2012)
Miriam Anderson 29/01/2013

Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 13, 16 i 18 d’abril de 2012

Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de 13 d’abril de 2012 (suspensió d’inscripció de segregació antiga per manca de llicència administrativa actual), 16 d’abril de 2012 (validesa de la notificació de la qualificació al notari per telefax – i manifestació sobre el caràcter familiar o no de l’habitatge) i 18 d’abril de 2012 (suficiència de l’informe tècnic que acredita que l’habitatge podrà obtenir la cèdula d’habilitat després de l’execució d’obres de rehabilitació, malgrat la manca de visat).

Descargar PDF (ca)  / Enviar

4.12  
Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (desembre 2011- març 2012)
Miriam Anderson 26/10/2012

Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 27 de desembre de 2011, 5 i 16 de gener, 24 i 28 de febrer i 12 de març de 2012

Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de 27 de desembre de 2011 i 24 de febrer de 2012 (inscripció de divisió horitzontal sense llicència urbanística en edificis antics), 5 de gener de 2012 (adjudicació en pagament d’un habitatge entre dues societats sense cèdula d’habitabilitat), 16 de gener de 2010 (exercici d’una opció de compra: cancel•lació de càrregues posteriors), 28 de febrer de 2012 (repudiació d’herència en representació dels fills menors, amb consentiment dels parents propers, i posterior acceptació del cònjuge vidu, representant dels menors) i 12 de març de 2012 (manca de cèdula d’habitabilitat, destinació incerta de la finca i ruïna no acreditada).

Descargar PDF (ca)  / Enviar

 
 
4.12  
Ámbito material y límites del ejercicio del derecho de retención en la codificación civil de Cataluña
Antonio Evaristo Gudín Rodrí­guez-Magariños 29/10/2012

Referencia a la incidencia de los aspectos procesales.

El derecho de retención se ha mostrado hasta el presente como una garantía puramente conminatoria al objeto de remover la falta de voluntad cumplidora del deudor, pero sin que dicha fuerza intimidatoria esté orientada a la satisfacción de un concreto interés. Contrariamente, el derecho de retención en el ordenamiento civil de Cataluña, siguiendo las directrices del moderno de derecho de garantías, ha pretendido constreñir estos aspectos puramente conminatorios y ha dado paso a la constitución de una garantía legal preconstituida, que como todo derecho de configuración legal, exige su adecuación a las circunstancias del caso en concreto. Pasados los entusiastas tiempos del primer movimiento codificador catalán, en el que los logros alcanzados en la materia dieron lugar a extender el ámbito de aplicación de este instituto, la jurisprudencia y la práctica forense han asentado un cuerpo de doctrina, tendente a fijar correctamente los linderos del derecho de retención.

Descargar PDF (es)  Descargar PDF (ca)  / Enviar

3.12  
Recursos governatius. Doctrina de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (juliol-novembre 2011)
Miriam Anderson 23/07/2012

Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 13 de juliol, 3 d’octubre, 5 d’octubre, 7 d’octubre i 18 d’octubre de 2011.

Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de 13 de juliol de 2011 (inscripció de l’adjudicació de finques a un cooperativista arran de resolució judicial recaiguda contra la cooperativa, titular registral), 3 d’octubre de 2011 (pacte de supervivència: no hi ha renúncia tàcita si se’n desconeixia l’existència i efectes), 5 d’octubre de 2011 (escriptura pública de manifestació unilateral de vigència d’un dret de cens: no es pot inscriure), 7 d’octubre de 2011 (inscripció de l’’adjudicació d’habitatge adquirit abans del matrimoni en conveni regulador de divorci) i 18 d’octubre de 2011 (no es pot inscriure el canvi d’ús d’un element privatiu sense llicència municipal).

Descargar PDF (ca)  / Enviar

Artículos del 1 al 8 de un total de 128
 
  Buscar en esta sección   Suscripción